ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ…

ലക്ഷ്മിദേവി ഐശ്വര്യത്തെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും ദേവതയാണ്. ലക്ഷ്മിദേവി എവിടെയാണ് സംരിതയായി വസിക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും എല്ലാതരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉയർച്ചയും സമ്പന്നതയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. സമയം ലക്ഷ്മിദേവി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നിടം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി കുടിയിരിക്കാത്ത ഇടം നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിദേവി വീട്ടിലെ ചില വസ്തുക്കളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്.

   

തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതാവുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ആ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതെയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുക്കൾ കുറയുന്നതോടുകൂടി ലക്ഷ്മി ദേവിയും തന്മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഐശ്വര്യവും വളരെയധികം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള നാശങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

പ്രധാനമായും ഒരു വീടായാൽ ഒരു കുടുംബമായാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പരപ്രസാദത്തിനായി നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് അരിയാണ്. അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ പ്രസൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി അരി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അരി സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രം ഒരു കാരണവശാലും തീരാൻ പാടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹരിപാത്രം തീരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ അരിമണിയും.

കോരി എടുക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ തീരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അരിപ്പാത്രം ബാധിക്കും മുകളിൽ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം നൽകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരി എല്ലാരും എടുക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും അരി പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ അരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീഴുകയോ അരിമണികൾ ചിന്നി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.