സൂര്യഗ്രഹണദിവസം ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യം…

സൂര്യഗ്രഹണമാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നാളെ സൂര്യഗ്രഹണ ദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

   

ഒപ്പം ഏതു നക്ഷത്രക്കാർ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശുഭമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സമയത്ത് വിളക്ക് കൊളുത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രഹണ സമയത്ത് വിളക്ക് കൊടുത്താലോ വിളക്ക് കത്തി ഇരിക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ.

നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക നാളെ ഗ്രഹണം രാത്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളത് നാളെ രാത്രി 9 12 ആണ് ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നത് അതേസമയം വൈകുന്നേരം 5 12 ആയിരുന്നു ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനിയും ഗ്രഹണങ്ങൾ വരും. സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായും കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത്.

നിർബന്ധമായിട്ടും ഓം നമശിവായ മന്ത്രം ഹോം ക്രീം നമശിവായ മന്ത്രം ഈ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളും 108 തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം. നാളെ വിളക്ക് കൊടുക്കാനായി ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയില്യം പൂരാടം ഉത്രം പൂയം തൃക്കേട്ട മൂലം അശ്വതി കാർത്തിക രേവതി പുണർതം വിശാഖം ഉത്രട്ടാതി ഈ നാളുകാരാണ് നാളത്തെ ദിവസം നിലവിളക്ക് കൊടുത്താനായി ഏറ്റവും ഉത്തമരായ അതായത് ഏറ്റവും ശുഭഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നാളെ കാണുക.