വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ പൂർണമായും കളയാൻ…

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കറപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത്ര മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെതന്നെ.

   

നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പരിഹരിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രഥമമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെയും വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാലമാണ് ആലം ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പൂർണമായും പ്രതികരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും.

ക്ലോറിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വസ്ത്രങ്ങളിലെ അതായത് വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ കളയുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉചിതം ആയിട്ടുള്ളത് പലരും ഹാർപ്പിക്കും അതുപോലെതന്നെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക്പൂർണമായും കറ കളയുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്ലോറിനാണ് ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയില് വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ പൂർണമായും പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം കോൾഗേറ്റ് ഉറച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണമായും വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗവും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ പൂർണമായും കളയുന്നതിന്ത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.