അരിയും ധാന്യങ്ങളും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം..

വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന അടിപൊളി ടിപ്സുകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മമാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുറെയധികം അരികൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രാണികൾ എല്ലാം വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം നേടുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം.

   

ഈ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും കുത്താതിരിക്കുന്നതിനും കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും അതിനായി ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് അല്പം ഗ്രാമ്പു ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നാണ് ഗ്രാമ്പൂരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാണികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹരികുത്താതിരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടുത്ത മാർഗ്ഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്രാമ്പക്കേടാകുന്നതിനെ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻമുളക് ഉപയോഗിക്കാൻ അതായത് ഉണക്ക മുഴുവൻ മുളക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നുംഉണക്കമുളക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ കേടായ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ പണച്ചെലവി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്ത ഒരു പ്രധാന ടിപ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി മറ്റൊരു മാർഗമാണ് അരിയിലെ ആര്യവേപ്പില ഇട്ടുവയ്ക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പില ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അരിയിലെ പ്രാണികളും മറ്റും വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.