ടൈലിലെ കറകളഞ്ഞ് ടൈലുകൾ മനോഹരമാക്കാൻ..

ടൈലിലെ കറ കളഞ്ഞ് ടൈലുകൾ മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ചില മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഒട്ടുമിക്ക അമ്മമാരും ടൈലുകൾ മനോഹരമായ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് വീട്ടിലെ തറയിലെ ടൈൽ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അതായത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും തുടയ്ക്കുമ്പോൾ.

   

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റും ഒഴിച്ച് തുടക്കുന്നവരാണ് ടൈല് ക്ലീനായി ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ടൈലിലെ കറയും അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയും എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ടൈലുകളെ പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ മാർഗ്ഗം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

നമുക്ക് ടൈലുകളെ വളരെ മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ടൈലുകളിലെ ചുളിയും മറ്റും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ടൈലുകളുടെ കറയും ഇല്ലാതാക്കി ടൈലുകൾ പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തരം മാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈലുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ടൈലുകളുടെ ഭംഗി നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ടൈലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരയും പൊടിയും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ടൈലുകളെ മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോഡാപ്പൊടിപോലെ അല്പം വിനാഗിരിയും ചേർന്ന് മിശ്രിതം ടൈലുകളിലെ കറയും ചെളിയും എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവട്ടം ടൈലുകൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.