ഈ ചെടി നട്ടുവളർത്തിയാൽ വീട്ടിൽ പണം കുമിഞ്ഞു കൂടും..

ലോകത്തിലുള്ള മിക്ക കോടീശ്വരന്മാരും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതീവ രഹസ്യമായിട്ട് നട്ടുവളർത്തുന്ന ഒരു വാസ്തു ചെടിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തിനാണ് ഈ ചെടി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ധനം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കാൻ.

   

ധനമൊരിക്കലും നിലയ്ക്കാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഒരുകാലത്തും കടം കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ധനം കുറയാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻവേണ്ടിയാണ് ഈ ചിരി വീട്ടിൽവളർത്തുന്നത്. ഈയൊരു ചെടി വളർത്തുന്ന വീടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ശക്തി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊർജം കടന്നുവന്നാൽ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് നടേണ്ടത് നടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ചെടിയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് മണി പ്ലാന്റ് എന്നാണ്. ലോകത്തിലുള്ള മിക്ക കോടീശ്വരന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിലും അതീവ രഹസ്യം ആയിട്ട് ഈ ചെടി വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈയൊരു ചെടി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

അതായത് എന്റെ വീട്ടിൽ ചെടി വളരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ തഴച്ചു വളരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. രഹസ്യമായിട്ട് വളർത്തേണ്ട ഒരു വസ്തു ചെടിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയോ ഇത് തഴച്ചു വളരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇടാൻ ഒന്നും പാടില്ല തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക.