ഈ ചെടികൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തരുത് കടംകയറി കുടുംബം മുടിയും …

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് കടവും ദൂരീകവും ഒഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ചെടികളെക്കുറിച്ചും ചില വൃക്ഷലധികളെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ്. ആദ്യത്തെ ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൊസാന്ത എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്.

   

നമ്മുടെയൊക്കെ ഈയൊരു വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെടി പല നിറത്തിലും കാര്യത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാനും അതുപോലെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചെടി ഒരു കാരണവശാലും വീടിന്റെ ഒരു ദിശയിലും നട്ടുവളർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വീട്ടിൽ വളരേണ്ട ചെടി അല്ല ഈ ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുന്നത്.

ഈ ചെടി ഏതൊക്കെ വീടുകളിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടൊക്കെ കടം കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ നെഗറ്റീവ് ഫലം കൊണ്ടുവരുന്ന ധനത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഫലം ധനാകർഷണത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഫലം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ പറയുന്ന മൊസാന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇത് വീട്ടിൽ വയ്ക്കരുത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വലിയ തോതിലുള്ള കടം കയറാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് മസാല എന്ന് പറയുന്നത്.

കാര്യമാണ് കള്ളിമുൾച്ചെടി പലതരത്തിലുള്ള വർണ്ണത്തിലുള്ള കള്ളിമുൾച്ചെടികൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കള്ളിമുൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കലും വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് വഴിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന എടുത്തോ പ്രധാന വാതിലിന് നേരെ ഒന്നും കള്ളിമുള്ള നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നിറയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..