തറ തുടയ്ക്കാൻ മാപ്പ് സ്റ്റിക്കും വേണ്ട ഇതൊക്കെ കിടിലൻ വഴി..

തട തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരമൊപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിയ പണി എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചെലവില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപയോഗശൂന്യമായ തുണികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്.

   

ഇതിനായി എടുക്കേണ്ടത് പഴയ തുണി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നു വലിച്ച് നീട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത പഴയ തുണിയിലെ ഇതും നേടിയെടുത്തത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിലത്തുടയ്ക്കുന്ന മോപ്പാക്കി മാറ്റുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമില്ലാതെ തന്നെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തുണി തുടക്കുന്ന തുണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റും വാങ്ങിയ പണം ചെലവഴിക്കാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ പഴയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരവും വേണ്ട സ്റ്റിക്കും വേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ബാഗ് പോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വടിയും സ്റ്റിക്കും നിലയിലും കാലിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് തറ തുടച്ചു എടുക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.