ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കു, സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി നൽകുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.. 👌

ഏറ്റവും ശക്തമായ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ ജ്യോതിഷ ചക്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു ജ്യോതിഷ ചക്രമു ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഇന്നിവിടെ പ്രവചിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ സത്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പൂർണ ഭക്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജ്യോതിഷ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

   

ആ നമ്പർ പറയും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ എന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമോ കഷ്ടപ്പെടുമോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് നടക്കും ചീത്ത നടക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള പൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രവചനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുക ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ദേവനായ.

സാക്ഷാൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ മുഖം ഒന്ന് ദർശിച്ച് ഭഗവാനെ ഒന്ന് വണങ്ങിക്കൊണ്ട് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തൊടണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന.

ആ ഒരു സംഖ്യ ഈ ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക .ഈ ചക്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 9 7 3 5 1 എന്നിങ്ങനെ 5 സംഖ്യകൾ മനസ്സിൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.