വീടുകളിൽ വെളുത്ത ശങ്കുപുഷ്പം നട്ടു പരിപാലിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ…😱

നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് തരം പൂച്ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നതാണ് പൂക്കൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പൂച്ചെടി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പൂവിനെപ്പറ്റിയാണ് ഒരു പൂച്ചെടിയെപ്പറ്റിയാണ്.

   

ഒന്നുമല്ല വെള്ള ശങ്കുപുഷ്പമാണ് ദേവന്മാരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവാണ് വെള്ള ചങ്ക് പുഷ്പം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇട്ട പൂവാണ് ഈ പറയുന്ന വെളുത്ത ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈയൊരു പൂവ് ഈ ഒരു പൂച്ചെടി നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് വളർത്തിയാൽ സ്ഥാനം നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് നട്ടുവളർത്തിയാൽ.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിക്കും ആ പൂവ് പൂത്തുലയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികം വന്നു നിറയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ ആകും എന്നുള്ളതാണ് . ശങ്കുപുഷ്പം ഉണ്ട് നീല ശങ്കുപുഷ്പ വെള്ള ചങ്ക് പുഷ്പത്തെ പറ്റിയാണ്. വെള്ള ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദേവി ദേവന്മാർക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പൂവാണ് വെള്ള ശങ്കുപുഷ്പം എന്നു പറയുന്നത് .

പ്രത്യേകിച്ചും മഹാലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പൂവാണ് ഈ പറയുന്ന വെള്ള ശങ്കുപുഷ്പം ഒരു വീട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിൽ മഹാലക്ഷ്മി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ വളർന്നു കിട്ടിയാൽ ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോകാത്ത ഒരു ചെടിയും ആണ്. കിടന്നുറങ്ങുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക