നമ്മുടെ കിണറിനോട് ചേർന്ന് ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടാൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വർദ്ധിക്കും..👌

ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വീട്ടിലെ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലെ കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വീടിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കിണർ വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതും.

   

ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയാണ് വടക്കും കിഴക്കും ചേരുന്ന ആ ഒരു കോണിലാണ് കിണർ വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽപരം ഒരു ഐശ്വര്യം വീടിന് വരാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വാസ്തുപ്രകാരം വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് കിഴക്കോട്ട് കയറി വരാം.കിഴക്ക് ഭാഗത്തും കിണർ വരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അതുപോലെ വടക്കുഭാഗത്ത് കിണർ വരുന്നതും സമൃദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ് വളരെ നല്ലതാണ്.

ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് കിണർ വരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് പറയുന്നത് കിണറിനെ പറ്റി അല്ല കിണറിനോട് ചേർന്ന് ചില വൃക്ഷലതാദികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും എന്നാണ്വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

മനസ്സിലാക്കാം വീട്ടിൽ കിണറിനോട് ചേർന്ന് വളർത്തേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞളാണ് ഈ ഒരു കിണറിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം ഒരു കിണറിന് നാലുഭാഗങ്ങളിലും കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മഞ്ഞൾ നട്ടു വളർത്തുന്നത് വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.