ശിവ ഭഗവാനെ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ..🥰

സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നാഥനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു കണിക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെയധികം മുന്നേറുന്നതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.

   

ഭഗവാനെ വഴിപാട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശിവഭഗവാൻ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദുരിതങ്ങൾനിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ജീവിതത്തിൽ പുഞ്ചിരി നിറച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രദോഷ ദിവസമാണ്.

അപ്പോൾ വേദമാണ് പ്രദോഷം വരുന്നത് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടാണ് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിപാട് ആയിരിക്കും.ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അവനവന്റെ വീട്ടിൽ അടുത്തുള്ള ജീവക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വഴിപാടാണ്.

പ്രദോഷ ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ചു തൊഴുത് ഭഗവാനെ കണ്ടു ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രദോഷപൂജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് സമയത്ത് ശിവനെ രുദ്രസുക്താ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുകയും ചെയ്യണം.ഈ വഴി സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രഹനാഥ് ഗ്രഹനാഥൻ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ചെയ്യാം.അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽഅവധിയുടെ പേരും നാൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..