ഈ സംഖ്യകളിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ 2024നിങ്ങളുടെ ഭാവി പറയും…👌

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തൊടുപുരുശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഫലങ്ങൾ അത് കിറുകൃത്യമായി തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും വളരെ അച്ചിട്ടായി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനുമുമ്പും തൊടുക ശാസ്ത്ര അധ്യായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു തൊടുപുഴയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ.

   

കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു എന്ന് ഇന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിടികൂടി അധ്യായമാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈയൊരു 2023 അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു തൊടുകുറി പറയുകയാണ് 2024 ൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില മഹാഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരുമെന്ന്.

ഒരുപക്ഷേ ഞാനിത് പറയാൻ ഇടയായതും നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കാൻ ഇടയായത് ഈശ്വര നിശ്ചയം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടദേവതയെ ഇഷ്ട ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാല് സംഖ്യകളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ച ആ ഒരു സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം .

എല്ലാവരും മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവന സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാല് നമ്പരുകളിൽ നാലു സംഖ്യകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സംഖ്യയുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുത്ത സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകുന്ന മഹാഭാഗ്യങ്ങൾ ആ സംഖ്യയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൊടുകുറി ഫലങ്ങൾ. തൊടുകുറി പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണാം. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.