ചർമ്മത്തിൽ ചുളിവുകളും വരകളും ഇല്ലാതാക്കി യൗവനം നിലനിർത്താൻ..👌

സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചർമം എപ്പോഴും വളരെയധികം ചെറുപ്പത്തോടുകൂടി അതായത് ചുളിവുകളും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുന്നതിന് .ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം പ്രായക്കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രായം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.

   

ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ ചുളിവുകളും വിറകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് മാനസിക സംഘർഷം ആകാംക്ഷ എന്നിവ ചുളിവുകളും വരവുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.അതുപോലെതന്നെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഉറക്കക്കുറവ് ഉറക്കക്കുറവ് ഉള്ളവരിലും.

ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ ധാരാളം ചുളിവുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനുംകാരണമാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മത്തിൽ കറുത്ത പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുമെല്ലാം ഉറക്കക്കുറവ് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്നത് ധാരാളം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ ശീതള പാനീയങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന.

സ്വർണത്തിൽ പ്രായക്കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും ചർമത്തിന്റെ കോശങ്ങളുടെ നിർഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകും അതുപോലെതന്നെ ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ സംരക്ഷണത്തിന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നതായിരിക്കും. ജന്മദിനം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക