സ്വർഗ്ഗ വാതിൽ ഏകാദേശി ദിവസം ഈ നാളുകാർ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കുളിസീൻ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കും..👌

സ്വർഗ്ഗവാതിൽ ഏകാദശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠനാഥനായ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ സ്വർഗ്ഗവാതിൽ മലർക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മഹാലക്ഷ്മിസമേതനായി വരുന്ന പുണ്യ ദിവസമാണ് .ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മളുടെ തൊട്ടരികിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാളെ ദിവസം വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെയധികം ചിട്ടയോടെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ചില നാളുകാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നാളത്തെ ദിവസം സന്ധ്യയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ രണ്ട് നേരവും നിർബന്ധമായിട്ടും നിലവിളക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേർ അതായത് രാവിലെയും കൊടുക്കണം രാവിലെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചാൽ കൊടുത്താലും സമയത്ത് അഞ്ച് വേണം നിലവിളക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ രണ്ടുപേരും കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി നിങ്ങൾ വ്രതം എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായാലും അല്ലെങ്കിലും നാളത്തെ ദിവസം രണ്ടു നേരവും വിളക്ക് കൊളുത്തി ആ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർത്തവം പുലവാലയം അശുദ്ധികൾ ഉള്ളവർ മാത്രം നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നാൽ മതി അതും ആ വ്യക്തിക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മാറി നിൽക്കാം വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.