കാലിന്റെ അടിയിലെ വേദന, ഉപ്പുറ്റി വേദന പരിഹരിക്കുന്നതിന്.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്ക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന എന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റുചിലസമയം നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത്തരം വേദനകൾ മാറുന്നുകയും ഞാൻ സാധാരണപോലെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

   

അതുപോലെതന്നെ മറ്റു ചിലർക്ക് ആ വേദന കുറഞ്ഞതിനു ശേഷം അല്പസമയം ജോലി ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ വേദന തുടങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് സമയം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിലും അതുപോലെതന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രാഫിക് പോലീസ്.

എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒപ്പിച്ചു വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനമായും മൂന്നു കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിലെ ഭാഗത്തായി ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പേശി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് പ്ലാന്റ് ഫേഷ്യ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. കട്ടിയുള്ള ഈ പാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ.

ഇത്തരത്തിൽ ഒപ്പി വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. പല ആളുകൾക്കും കീഴിലുള്ള ചെരുപ്പ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ആയിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ചെരിപ്പൂര് സൈഡിലേക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ സമയം ചെരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ സമയം ചെരിഞ്ഞു നടക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.