ഇത്തരം ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തിയാൽ വീട് രക്ഷപ്പെടും ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കും.

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഇടമാണ് നമ്മളുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് . ആകാശം പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ആകാശം ഭൂമി ജലം വായു അഗ്നി എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം തുല്യമായ അളവിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് അതിന് വളർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരും നമ്മളുടെ പിതൃക്കന്മാരും അലങ്കോലമായി കിടക്കരുത്.

   

അശുദ്ധമായതൊന്നും തന്നെ അടുക്കളയിൽ പാടില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ വീടിന്റെ ഇത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അടുക്കളയിൽ ആ അടുക്കളയുടെ വീട്ടമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബിനി ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന ചില ചെടികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ചട്ടിയിൽ നട്ടുവളർത്തി പരിപാലിക്കുന്നത് അതിനെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നൽകി നട്ടു പരിപാലിച്ച് വളർത്തുന്നത് .

ആ വീടിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യവും കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു വാസ്തു രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മലയാളത്തിന്റെ ഒരു വാസ്തുശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽbരണ്ടിട അടുക്കള വരാനായി ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ രണ്ടു സ്ഥാനത്താണ് അടുക്കള വരുന്നത് .

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ശാസ്ത്രപ്രകാരം വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് അടുക്കള വരുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്കുഭാഗത്ത് അടുക്കള വരുന്നതും ദോഷമല്ല അതും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഒരു സ്ഥാനമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…