അടുക്കളയിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വരും…

വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാർത്തിക അതായത് തൃക്കാർത്തിക ഈ വർഷത്തെ തൃക്കാർത്തിക മറ്റന്നാൾ ആണ് അതായത് നവംബർ 27 വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മുന്നിൽ ചില വസ്തുക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഐശ്വര്യമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർത്തികവി വളരെ ഐശ്വര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദീപാലങ്കാരം. ‘

   

ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർത്തികവിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത. നാളെയും മറ്റന്നാളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രത്യേകപൂജകൾ വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ.

ഉച്ചവരെ പറയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര കുറച്ച് എടുത്ത് നാളത്തെ പൂജയിലും തൃക്കാർത്തിക അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പൂജയിലും ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പൂർണ്ണഫലം നൽകുന്നതാണ് ചിലർക്ക് എല്ലായിടത്തും ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആളും അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല.

അങ്ങനെയുള്ളവർ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ നിലവിളക്കിന് തിരികൊളുത്തി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിലവിളക്കിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ദീപാലങ്കാരം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എപ്പോഴും ദീപങ്ങളുടെ എണ്ണം നിർത്താൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. .