വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ ഇരട്ടി ഫലം…

https://youtu.be/jo0n9jmllC4?si=DL_obKsg_Hxn-LT8 വൃശ്ചികമാസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പുണ്യം നിറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വൃശ്ചികമാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൃശ്ചികമാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് മണ്ഡലകാലം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മണ്ഡലകാലത്ത് ഈ ഒരു വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും.

   

ചെയ്തിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്താൽ100% ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിനടുത്ത് ഒരു അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകും ഒരു ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകും അയ്യപ്പ ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വൃത്തികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫലം 100% നമുക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വഴിപാടാണ് ചെയ്താൽ 100 മടങ്ങ്ഫലം ഈ വൃശ്ചിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം വഴിപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം.

പറഞ്ഞപോലെ തന്നെ ഒരു അയ്യപ്പസ്വാമി ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പ പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്ര വലുതായിക്കൊള്ളട്ടെ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മശാസ്താവിന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്ര വലുതായാൽ കുഴപ്പമില്ല ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മലക്ക് പോകുന്നവർക്കും ചെയ്യാം മലയ്ക്ക് പോകാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ മലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നവർക്കും ചെയ്യാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.