ശബരിമല മണ്ഡല മാസത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം..

വൃശ്ചിക മാസം ഒന്നാം തീയതി മണ്ഡലമാസം ആരംഭിക്കുകയാണ്. 41 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആ മണ്ഡലം കാലത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ പുലരിയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മലക്ക് പോയാലും മലക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

   

കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു മാസത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആണ് ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാക്കുക. വിളക്ക് കൊളുത്തി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണംഎന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.കലിയുഗവരദൻ ആണ് സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അത് വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നെല്ലാം.

ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദീപ സമര അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടും തന്നെ ദുഃഖമില്ലാതെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായിരിക്കും. ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒന്നെല്ലാം.

മണ്ഡലം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായവർക്കും എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും മണ്ഡലം മാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് പ്രായമായവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവം നിൽക്കാതെയും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്താവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.