ഈ നക്ഷത്രക്കാരായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്താൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇരട്ടി ദോഷം..

സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തികൾ അവർ പരസ്പരം ഒന്നാകുന്ന വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സംഗമമാണ് വിവാഹം അതിനുശേഷം ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് . അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മനപ്പൊരുത്തം പരസ്പരം വിട്ടുകൊടുക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കലപിക്കാനും ശേഷമൊന്നിക്കാനും എല്ലാ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊരുത്തം അഥവാ വിവാഹ പൊരുത്തമാണ്.

   

നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. മനപ്പൊരുത്തമില്ലാത്ത ജാതകപുരുത്വവും ജാതക പൊരുത്തം ഇല്ലാതെ മനപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടായിട്ടും യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള കാര്യവുമില്ല ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കുടുംബജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിവാഹജീവിതം ആദാബദ്ധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യമുള്ളതും ദീർഘസുമംഗലയായിയോഗം ആസ്ത്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

ചില നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ചില നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്താൽവളരെ വലിയ ദോഷമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണ ദുഃഖം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യമായി തീരുമെന്നുള്ളതാണ്.ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം വളരെയധികം പ്രയാസം നിറഞ്ഞതും ദുഃഖഭൂരിതവും ആയിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്തിര നക്ഷത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീ അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാരനായ പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്താൽ മരണപരിതം എന്ന് പറയുന്നതിനെ സാധ്യമാകും. രോഗ ദുരിതങ്ങളും മാനസികമായ പിരിമുറുക്കങ്ങളും ഭർത്താവിനെ വിട്ടൊഴിയുകയില്ല എന്നതാണ്. ഒരുപാട് ആരോഗ്യപ്രശ്നം വരുന്നതിന് ഒരുപാട് ദുഃഖവും ദുരിതവും ഉണ്ടാകുന്നത് സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.