യൂറിക്കാസിഡ് പരിഹരിച്ച് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ…

ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് യൂറിക്കാസിഡ് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ . ശരീരത്തിലെയും കോശങ്ങളുടെ ഡി പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്യൂരിൻ. ചോരഘോഷങ്ങളുടെ ശല്യം ഉള്ളതിലെ പ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രധാനമായും മാംസിം മത്സ്യം മദ്യം എന്നിവ കഴിക്കുന്നവരിൽ ഇത്തരത്തിൽ യൂറിക്കാസിഡ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികമായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വിഘടിച്ച് പ്യൂരിൻ ഉണ്ടാക്കുകയും.

   

അതിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി യൂറിക്കാസിഡ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി പുരുഷന്മാരിലാണ് സ്ത്രീകളെക്കാളും കൂടുതൽ യൂറിക്കാസിഡ് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് 70 ശതമാനവും മൂത്രത്തിൽ കൂടി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ബാക്കി 30% മരത്തിൽ കൂടി പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം യൂറിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും.

പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ധികളിലേക്കും മറ്റും ആസഹനീയമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായവരിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുതലാകുന്നത് കൂടാതെ യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുന്നത് ഗൗട്ട് എന്നിവ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ലിംഫോം മാലിക്കി മിയ തുടങ്ങിയ അർബുദരോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയെ തുടർന്ന്.

അർബുദകോശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നശിക്കുമ്പോഴും അതികഠിനമായ വ്യായാമ ശീലത്തെ തുടർന്നും അപസ്മാരബാധയെ തുടർന്നും യൂറിക്കാസിഡ് അനിയന്ത്രിതമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉയരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കയിൽ കല്ല് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *