നവരാത്രിയുടെ അഞ്ചാം തീയതി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.

നവരാത്രിയുടെ അഞ്ചാം ദിവസം കാര്യങ്ങളിലാണ് വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്ഏതൊക്കെ നാമങ്ങളാണ് വേണ്ടത് വ്രതം എടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം വൃതം എടുക്കാത്തവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.നാളെ ദേവി ആരാധിക്കുന്നത് സ്വന്തമാതാ സങ്കൽപ്പത്തിലാണ്.

   

കുമാരനായ കാർത്തിക അമ്മയായിട്ടാണ് അഞ്ചാം ദിവസം രൂപത്തെയാണ് ദേവി അഞ്ചാം നാളിൽ വരും നൽകുന്നത് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ അമ്മ മടിയിൽ ഇരുത്തിമറ്റൊരു കൈയിൽ താമരയും വേണ്ടിയും നിൽക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു രൂപമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുട്ടാണ് വായിക്കുക.മാതൃഭാവം മാതാവിന്റെ രൂപം മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മമകനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാവമാണ്.

നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്വരൂപത്തിൽ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യമാകുന്നത് ആയിരിക്കും വളരെയധികം അപൂർവ്വമായകാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.ഇതെവിടെ ലഭിക്കുന്നതിനോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സങ്കടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത് ആയിരിക്കും.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സങ്കടങ്ങൾസന്തോഷങ്ങൾ വളരെയധികം ചേരുന്നതിന് സദ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എത്ര സമ്പാദിച്ചു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടി ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാലും സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടും തന്നെ കാര്യമുണ്ടാവുകയില്ല. ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദുഃഖം ഇല്ലാതിരിക്കുക സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *