വീടിന് വടക്കുഭാഗം ശരിയല്ലെങ്കിൽജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല..

വീടിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലവിധ മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവാണ്. വാസ്തു അനുകൂലമായ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഉയർച്ച തന്നെയാണ് അത് ഏതെല്ലാം വിഭാഗത്തിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ദിശകളിൽ നമുക്ക്.

   

നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പരമപ്രധാനമാണ്. സ്ഥലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും മാനസിക സന്തോഷത്തിനും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്കും സന്താനങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കുമൊക്കെ വേണ്ടത് വാസ്തു അനുകൂലമായ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

വാസ്തു ദോഷം ഉള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കടബാധ്യത ഇതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മോശമായ വാസ്തു ദോഷമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ അധ്വാനിച്ചാലും എത്രതന്നെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാലും .

നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു കിട്ടേണ്ട പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിന്നും വൈദ്യുതി പോകുന്നു അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായി തന്നെ പലവിധ കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.ദുഃഖ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ രോഗ ദുരിതങ്ങൾ ആയിരിക്കാം എത്രതന്നെ ചികിത്സിച്ചാലും രോഗങ്ങൾ മാറാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *