ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും അനുകൂലമായ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ.

ജ്യോതിഷപരമായി നമുക്ക് 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അഥവാ 27 ആളുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഒരു നക്ഷത്രത്തിനും നക്ഷത്രത്തിന്റെതായ പുഷ്പം അഥവാ ഒരു പൂവുണ്ട് ഈ പൂവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ദേവനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വീട്ടിൽ ഇതിന്റെ ചെടി നട്ടു വളർത്തിയ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.

   

അവതാരത്തിന് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തി ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെതായ പുഷ്പം വിടരുന്ന ചെടി വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെഇതെല്ലാം ആ വ്യക്തിക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.27 നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൂക്കളും ആ പൂക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നട്ടുവളർത്തേണ്ടത് ഏത് ദിശയിലാണ് നട്ടുവളർത്തേണ്ടത്.

എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.ആദ്യം തന്നെ അശ്വതി നക്ഷത്രമാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന് ഭാഗ്യപൂർവ്വം അതായത് ആശുപത്രി നക്ഷത്രക്കാർ വളർത്തേണ്ട പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത്ചുവന്ന അരളിയാണ്.ദേവി പ്രീതിക്ക് ഉത്തമമായ ഒന്നാണ് ചുവന്ന അരളി. ഇത് വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് മുലയിലും നട്ടുവളർത്തുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.ഇത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവങ്ങളിൽ പോയി സമർപ്പിക്കുന്നത് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനും.

അവരുടെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും.എഴുത്ത് നക്ഷത്രം പറയണേ നക്ഷത്രമാണ് ഇതിനെയും വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂവാണ് തെച്ചിപ്പൂവാണ് ഇതാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൂവ്. ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരുടെ വീട്ടിൽ തെച്ചപ്പൂ നട്ട് വളർത്തുന്നത് അവർക്ക് വളരെ അധികം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *