വീട്ടിൽ അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെയായിരിക്കണം…

ഒത്തിരി ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം തന്നെയിരിക്കും അടുക്കളയിൽ അടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നത്. അടുക്കളയിലെ അടുപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിനെ കൃത്യമായി സ്ഥാനമുണ്ട് സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷമായിട്ട് മരണദുഃഖമായി വന്നു ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

   

നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഊർജം എല്ലാം തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ അടുക്കളയിൽ വെച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആ വീട്ടിലെ അടുപ്പിൽ വരുന്നത്. അടുക്കും പവിത്രമായ രീതിയിൽ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ദോഷമായി വന്നു ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ അടുത്ത സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം.

കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതു ഭാഗത്താണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അടുപ്പ് വീടുകളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വീടിന്റെ അടുക്കളരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വീടിന് എട്ടു ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. അതായത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിശകൾ കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് .

എന്നീ ദിശകളും കൂടാതെ നാല് കോണുകൾ അഥവാ 4 മൂലകൾ എന്ന് പറയും മുല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല തെറ്റുകൾക്കേ മൂല തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല ഇങ്ങനെ എട്ടു ആണുള്ളത്. നാലു ദിക്കുകൾ പോലെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ എട്ട് മൂലകളും. നാലു കോണുകൾക്കും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൽ അഗ്നിയുടെ ദിക്ക തീരെ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *