കന്നിമാസത്തിലെ ഏകദേശി ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ലഭ്യമാകുന്നത്..

കന്നിമാസത്തിലെ ഏകദേശിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് അതായത്കാർഷിക ദിശ പറയുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിലുള്ള അദ്ധ്യാപൂര്‍വ്വമായ ദിവസമാണ് . ഏകദേശം ദിവസം എന്നത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് അതായത് വൈകുണ്ടം വിട്ടു മഹാലക്ഷ്മിയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് തീർച്ചയായും.

   

ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്.എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനേ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്.

ഒന്നാമതായി വ്രതം എടുത്തു കൊണ്ട് അതായത് ഏകദേശം വ്രതം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാം വ്രതം എടുക്കാതെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ വഴി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വിളക്ക് തെളിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വ്രതം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിലെ നിലവിളക്കി മുൻപ് ഇരുന്നു ചില നാമജപങ്ങൾ ലഭിച്ച ഭഗവാനായ ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അതും വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ മൂന്ന് രീതികളിലും നമുക്ക് നാളത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായുള്ള കാര്യം. നാളത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് നാളത്തെ സന്ധ്യയെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം സെപ്റ്റംബർ 25 തീയതിയാണ് പ്രതീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സെപ്റ്റംബർ 26 തീയതി വെളുപ്പിന് ഏകദേശം സ്ഥിതി അവസാനിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *