കന്നിമാസം ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ കൈയിൽനിന്ന് കൈനീട്ടം വാങ്ങുന്നത് വളരെയധികം നല്ലത്…

നാളെ കന്നി ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു മലയാളമാസം അതും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മലയാളമാസം കടന്നുവരികയാണ് തിരുപ്പതി ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മാസമാണ് കന്നിമാസം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളികൾ ചിങ്ങത്തിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകാറില്ല .

   

എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നു പറയുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട മാസമാണ് കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ആയിട്ട് ഭഗവാന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാസമാണ് കന്നിമാസം എന്ന് പറയുന്നത് .

കേരളത്തിലെ ഒഴികെ ബാക്കി ലോകത്ത് എമ്പാടും ഉള്ള ഹിന്ദുക്കൾ വിഷ്ണുപ്രീലിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന മാസമാണ് കന്നിമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല തുടക്കനാളാണ് നാളത്തെ കഞ്ഞി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. നാളത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു കഞ്ഞി ഒന്നിന് വീട്ടിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ആളാണ് കൈനീട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്.

പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ മുടങ്ങാതെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൈനീട്ടം നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശുപാരമാണ് എല്ലാ മലയാളമാസം ഒന്നാം തീയതി ചില്ലറ മാറി പൈസ വെച്ചിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ കൈനീട്ടം നൽകുക എന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *