സെപ്റ്റംബർ 5 ഷഷ്ടിദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നുചേരുന്ന ഒരു അത്യപൂർവ്വ ദിവസമാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസം അഞ്ചാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആഴ്ചകളിൽ വച്ച് മുറിവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം മുരുകപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കാർത്തികയും അതുപോലെതന്നെ ഷഷ്ടിയും ചേർന്നുവരുന്നഷഷ്ടിയും കാർത്തികയും ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്നുവരുന്ന അത്ഭുത ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്.

നാളെ എന്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് ആഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന അത്ഭുതമാണ് 5 എന്നത്.ഈ അധ്യാപക ദിവസത്തിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അമ്പലത്തിൽ പോകാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷഷ്ടി വൃതം കാണാൻ സാധിക്കും.

   

മൃദമെടുക്കുന്നവർ തലേദിവസം നാലാം തീയതി മുതൽ തന്നെ സന്ധ്യയോട് കൂടി തന്നെ പൊളിച്ചു ശുദ്ധിയായി സങ്കല്പം എടുത്ത് ആദ്യ ആഹാരം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ച് വൃദ്ധത്തിലേക്ക് കയറണം എന്നുള്ളതാണ്. രാത്രിയിൽ ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ജല പഴവർഗങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ. ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ മീൻ മാംസം എന്നിവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് .

പൂർണമായി എല്ലാ വൃതം പോലെ തന്നെ പൂർണമായി ഭക്തിസാന്ദ്രമായ മനസ്സോടുകൂടി സന്ധ്യയ്ക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച അനുവാദം വാങ്ങി സങ്കൽപ്പമെടുത്ത് വ്രതത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം. അഞ്ചാം തീയതി ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *