സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യും..

ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൈവികമായ ഈശ്വര സ്വാന്നിദ്ധ്യം ഭൂമിയിലുള്ള സമയമാണ്. ഐശ്വര്യത്തിന് സമൃദ്ധിയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും ദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയമാണ് തിസന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സന്ധ്യാസമയത്ത് നിലവിളക്കുകൾ എത്തുന്ന സന്ധ്യ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാസമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

   

ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് ഈ പറയുന്ന രണ്ടുമൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സന്ധ്യാസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യരുത് മരണം ദുഃഖമാണ് ഫലം.ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീസന്ധ്യ സമയത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും തുളസിയില പറിക്കരുത് തുളസിയിലേക്ക് ജലം അർപ്പിക്കരുത് തുളസിയെ നോവിക്കുകയും അരുത്.നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലെത്തും തുളസി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തുളസി തറയിൽ ആയിരിക്കും .

വീട്ടിൽ എവിടെയായാലും തുളസിയ സമയത്ത് പൊട്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോവിക്കുന്നതിന് പാടില്ല.വിളക്കിലെ അർപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കും മുൻപ് തുളസി പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക സമയത്ത് തുളസിയില പൊട്ടിക്കുന്നത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.പ്രതിസന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ തുളസിയില പറിക്കാനും തുളസിയുടെ ചുവട്ടിൽ ജലമൊഴിക്കുന്നതിനും അർപ്പിക്കാൻ തുളസിയെ നോവിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല.

ഇത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും.പലരും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.ഒരു കാരണവശാലും സ്ത്രീ സന്ധ്യ സമയത്ത് തുളസിയില പൊട്ടിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ തുളസിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിന് പാടില്ല.അതുപോലെതന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും തന്നെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽആരും തന്നെ കുളിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *