ആസ്മ എന്നാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന്..

ഇന്ന് വളരെയധികം കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ആസ്മ എന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നം. ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ വലിവ് എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ ശാസ്ത്രം എടുക്കുമ്പോഴും വിടുമ്പോഴും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതായത് നെഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിനെ വളരെയധികം മുറുക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ ചെറിയരീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അതുപോലെതന്നെ.

   

കുറുങ്ങൽ പോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു കൂടാതെ നല്ല രീതിയിൽ ചുമയും ഉണ്ടാകും.ഈ രോഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ ജലദോഷം ചുമ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പനി കഫക്കെട്ട് എന്നിവയെല്ലാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്.ഇപ്പോഴും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ അത് ആത്മ പോലെയുള്ള വലിയ.

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നു.ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആത്മബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെയിരിക്കും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മലിനീകരണം കൂടുതലായും ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുമ്പത്തേക്കാളും കാഠിന്യമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആയുർവേദത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളും മറ്റും ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ആസ്മാ പാരമ്പര്യം ആയി വരുന്നതിന്.

കാരണമാകുന്ന ഒരുപ്രശ്നമാണ് പാരമ്പര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ വലിവ് ഇന്ന് കൂടുതലും ആളുകളിലുംകണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വായുമകരണം എന്നിവ തന്നെയായിരിക്കും. പലപല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള അലർജി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. കൂടുതലും വായുവിൽ കൂടിയാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *