സ്ട്രോക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ..

ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ചെറിയ ഭാഗം ആളുകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൂടുതൽ വിഭാഗം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിന് അതിലൂടെ മരണസംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

   

മറ്റൊരു പേരാണ് മസ്തിഷ്ക ആഘാതം എന്നത് മസ്തിഷ്കം ആകാതം വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അതിന്റെ സാധ്യതകളെ നമ്മുടെ ശരീരം മുൻകൂട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളെ പലരും കാര്യമായി എടുക്കാതെ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾപെട്ടെന്ന് മന്നിഭവിക്കുക ഭാഗികമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ മസ്തിഷ്ക ആഘാതം എന്ന് പറയുന്നത്.

സ്ട്രോക്ക് കാരണം തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ്.പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായും രണ്ടുതരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്കാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയും വെക്കുന്നതാണ്.

പലപ്പോഴും ചികിത്സിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് നാം പാഴാക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിലും തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളുടെ നാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്ട്രോക്കിനെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ഓരോ അതിലധികം ദമിനേരത്ത് ധമനികൾ തകരാറുമൂലം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതമാണിത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *