ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ക്രിയാറ്റിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കും.

ഒത്തിരി ആളുകളിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ അളവ് കൂടുന്നതിനെപ്പറ്റി.ക്രിയാറ്റിൻ എന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽമസിലിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ്.എന്നാൽ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റും കൂടിയാണ്.ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയാറ്റിൻ അളവ് കൂടുതലുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.

   

എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് കിഡ്നി.നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ വിഘടിക്കുമ്പോൾ യൂറിൻയൂറിക്കാസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതൊരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റും കൂടിയാണ്.

ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് പുറന്തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയി തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാണ്. നേരത്തെ സമൃദ്ധം കൂടുന്ന സമയത്ത് ക്രിയാറ്റിന് കൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ബിപി കൂടുന്ന സമയത്ത് കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകുന്നതിന്.

വേണ്ടി മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ പ്രമേഹ രോഗികളിലും ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കിഡ്നിയിലെ ഗ്ലാമറസ് എന്ന് പറയുന്ന അരിപ്പയിലൂടെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അടിച്ചുമാറ്റുന്നത് അതിനുശേഷം മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *