കർക്കിടക വാവുബലി ഇടുമ്പോൾ പൂർണമായും ഫലം ലഭിക്കാൻ..

ജൂലൈ 17 തീയതി അതായത് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച കർക്കിടകവാവ് ബലിയാണ്. കർക്കിടക മാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് ദിവസം പിതൃ സങ്കല്പത്തിന് ബലികഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാതരത്തിലുള്ള പിതൃപതിയും പിതൃവ സുകൃതവും നമുക്ക് നേടിത്തരും എന്നതാണ് മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഇടുന്ന ബലികളുടെ ആയിരം ഇരട്ടിയാണ് കർക്കിടക മാസത്തിൽ വാവുബലി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിതൃ പ്രീതിയുംസകലിക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് ഏറ്റവും.

അധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.നമ്മുടെ അച്ഛന് ഉപമ മാർ ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഫലം അതുമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സുഹൃത്ത് നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നത് ഈയൊരു മാസത്തിൽ അതായത് കർക്കിടക മാസത്തിലെ ബാഹുബലി ഇടണം എന്നത് വളരെയധികം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പിതൃക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുംവിലയിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പെട്ടവർ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പലരും വലിയ ഇടുന്നത്.

   

എന്നാൽ സത്യവസ്ഥ എന്നുവച്ചാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബലി ഇടാവുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഏഴ് തലമുറയിൽപ്പെട്ട പിതൃക്കന്മാർക്ക് അത് അച്ഛന അപ്പൂപ്പന്മാർക്ക് അമ്മയുടെ മുൻതലമുറക്കാർക്ക് നമ്മുടെ സഹോദര തുല്യരായിട്ടുള്ള എതിർക്കന്മാർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് കർക്കിടക വാവ് ബലി ഇടാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.

ആയിട്ടുള്ള വൃദ്ധശുദ്ധിയോടു കൂടി ഈ ബലിയർ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മമാർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രീതി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. കർക്കിടക ബാഹുബലി ഇടുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *