ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു രഹസ്യം പറയാം.

ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന 4 ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 4 വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലുള്ള ഉണ്ണികണ്ണനും യശോദാമ്മയും. നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ചിത്രങ്ങളിലേക്കും മാറിമാറി നോക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നു മാറി ഒന്നിലേക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിക്കുന്നത് മാനസികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ആ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ.

   

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഒരുപക്ഷേ ഇഷ്ടപെടും. കാരണം കണ്ണന്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം നാലിൽ ഏതാണ്. കണ്ണുകൾ അടച്ച് മനസ്സൊന്നു ധ്യാനിച്ച് ആ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ച ആ ചിത്രം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആകരുത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രമേ ഫലങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആവുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നല്ല ഹൃദയത്തെ നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങടെ മനസ്സ് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ച് കണ്ണന്റെ നിശോദാമ്മയുടെയും ആ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

4 ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കണ്ണൻ പിറകിൽ നിന്ന് യശോദാമ്മയെ ഓടിവന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം മണ്ണ് വാരി തിന്നതിന് യശോദാമ്മ കണ്ണന്റെ വായ തുറന്ന് നോക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണന് യശോദാമ്മ ആഹാരം നൽകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. നാലാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മാറോടച്ച് കണ്ണനെ യശോദാമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഈ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *