ഇത്തരം ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ വൃക്കയിലെ കല്ല് അലിഞ്ഞു പോകും

പത്തുവർഷം മുമ്പ് വരെ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ കേരളത്തിൽ വിരളമായി കാണുന്ന രോഗമായിരുന്നു എന്ന കാലാവസ്ഥയുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മാറി സ്ഥിതി കാര്യമായി മാറ്റമുണ്ടാക്കി ഇന്ന് മറ്റു മേഖലയിലുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ വസിക്കുന്നവർക്കും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു വൃക്കയിലെ കല്ലിനെയും അതിനുള്ള പുതിയ ചികിത്സ രീതികളെയും കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രക്കല്ല് ഇപ്പോൾ വളരെ സാധാരണയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

   

നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും വൃത്തിയിൽ കല്ലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥ എത്രത്തോളം വേദനകരമാണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. പെട്ടെന്നുള്ളതും തീവ്രതവും അടിക്കാവുമായ ഈ വേദന ചില ആളുകൾ പ്രസവവേദനയേക്കാൾ രൂക്ഷമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും നിരവങ്ങളും അരിച്ചെടുത്ത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്ത് വിടാൻ ശരീരത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് വൃക്കകൾ എന്നാൽ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ വൃക്ക തകരാർ ഉണ്ടാക്കാം സമയത്ത്.

കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ വൃക്ക രോഗത്തിലേക്ക് അവരുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മൂത്രം പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഇതെല്ലാം വൃക്കയിൽ കളിലെ ഉള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം. വൃക്കയിൽ കല്ലുവരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ശരീര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും കൃത്യമായി മൂത്രം.

പോകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും എല്ലാം ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വൃക്കയിലെ കല്ല്. പലപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ഈ രോഗം കാരണം ഉള്ള വേദന പറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. എന്നാൽ വൃത്തികേലെ കല്ലുകളെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അനാവശ്യമായ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കാൻ ആകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *