ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കിടപ്പുമുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല..

നമ്മളുടെ വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറി വാസ്തുപരമായിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻപോകുന്നത്.ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം സമയം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത്.

ജോലിചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതരത്തിലുള്ള അവരും മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സും ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓടിയെത്തുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നല്ല ഉറക്കം ശരിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാരവും എല്ലാ ക്ഷീണവും ഒന്ന് ഇറക്കിവെച്ച് നമ്മൾക്ക്.

   

വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത്.നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ 7 8 മണിക്കൂർ ശരാശരി ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയം നിങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒരായുസ്സിന്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാതലായ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഈ പറയുന്ന കിടപ്പുമുറിയിൽ ആയിരിക്കും. വസ്ത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ട് കിടപ്പുമുറി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാത്രം ഉറങ്ങുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *