മുപ്പെട്ട വെള്ളി ദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പ്…

നാളെ മുപ്പത് വെള്ളി ദിവസമാണ്. ലഭിക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസം 38 വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. നാളത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും.

   

വന്നു നിറയുന്നതും ആയിരിക്കും. ഒരു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം. വീട്ടിൽ അരി പാത്രമുണ്ട് അരിപാത്രം ഇല്ലാത്തത് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വീടിന് വലിയൊരു ദോഷമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് പേര് വീട്ടിൽ അരി പാത്രം വയ്ക്കാതെ ചാക്കിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരുന്ന കബറിൽ.

തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ചെറിയ വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ കൊട്ടാരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വീടിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അരിപ്പാത്രം ഉണ്ടാകണം ആ അരിപ്പാത്രം സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വാസ സ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഈ ധാന്യപാത്രങ്ങൾ അരി പാത്രങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത്.

ഓരോ അരിമണിയിലും മഹാലക്ഷ്മി കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുതിർന്ന കാരണവന്മാരും അപ്പൂപ്പന്മാരും അച്ഛനമ്മമാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് അരിമണി താഴെയിട്ട് ചവിട്ടരുത് ചവിട്ടരുത് ദോഷമാണ് മഹാലക്ഷ്മിയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെപോലും അരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അരിമണി താഴെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ വഴക്ക് പറയും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവനായി കാണുക.