ഇത്തരം പൂക്കൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും..

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദിവസേന നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നവരാണ്. വിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ട ദേവനെ ദേവിയോ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ലക്ഷ്മിയാകുന്ന ആ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 9 തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

   

അപ്പം ആ 9 പുഷ്പങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകി ഏതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് തെച്ചിപ്പൂവാണ് തെച്ചിപ്പൂവ് സമർപ്പിച്ച പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതായത് വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിപ്പോയ സമർപ്പിച്ച പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം കിട്ടാവുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസേന വിളക്ക് കത്തിക്ക് സമയത്ത് തെച്ചിപ്പൂ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക അതിന്റേതായ മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിക പൂവാണ് അത് പലനിറത്തിൽ ഉണ്ട് പല ഡിസൈനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട്.

മല്ലികപ്പൂ ഏതു തന്നെയായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള ചെടി നമ്മൾ വളർത്തി നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു മല്ലികപ്പൂ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീർത്തി വർധിക്കാൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഉയർച്ചയും ഐസിയുണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.