അലമാരയിലെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ മണം ലഭിക്കാൻ..

അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ നല്ല മണത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയ മണം ലഭിക്കുന്നതിനു വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മണം ഉണ്ടാകുന്നതിന്.

   

അലമാരിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ ടിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരം ടിപ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല പുത്തൻ പുതിയത് പോലെ നിലനിർത്തുന്നതിനും വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ പുതിയ മണം ലഭിക്കുന്നതിനും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല മണം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അലമാരയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പത്രങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചീത്ത മണം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അലമാരയിലെ ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ചീത്ത മണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

ഇതിന് ആദ്യമായി എടുക്കേണ്ടത് അല്പം സോഡാപ്പൊടിയും അല്പം ചന്ദനത്തിരിയും നല്ലതുപോലെ പൊടിയാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒരു തുണിയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ കിട്ടി അലമാരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല പുത്തൻ പുതിയ മണം ലഭിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.