വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക…

വളരെയധികം സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകളെ പുറത്തു നിന്ന് പരിഹസിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ താനൊരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ വാസ്തു നോക്കി വീട് വയ്ക്കുന്നവരാണ് ഈ പരിഹസിക്കുന്നവരും.കേരളത്തിലെ ഏത് ജാതി മതസ്ഥർ ആയിക്കോട്ടെ വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കാത്തുനോക്കി വീട് വയ്ക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും.

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാട് സമയമാണ് നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗ്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്.പ്രകാരം നമ്മുടെ വീട് വളരെ ശരിയായിരിക്കണം എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും.നമ്മുടെ വാസ്തുവിൽ ഓരോന്നിനും കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ കണക്കാക്കിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഊർജ്ജമ അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഊർജ്ജവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ ഊർജ്ജവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈശ്വര സങ്കൽപ്പവും എല്ലാം മൂന്നും നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടിയിണ കൊണ്ടാണ്വാസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്.അതുപോലെതന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്ഥാനം വസ്തുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

വാസ്തുവിൽ ഓരോ വസ്തുവും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഏത് ദിശയിൽ വരം ഏത് ദിശയിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വസ്തുവിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വസ്തുത അനുസരിച്ച് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ മികച്ച അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് എല്ലാം സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ്തു പാലിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..