വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പന എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാം..

വസ്ത്രങ്ങളിൽ കരിമ്പനെ പിടിക്കേണ്ടത് സർവ്വസാധാരണമായ വസ്തു നിറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ കൂട്ടിയിടുമ്പോഴും പ്രവർത്തികളിൽ കരിമ്പനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എല്ലാം ഇത് മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നതിനും കാരണമാകും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് കരിമ്പന പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.

   

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളിൽ കരിമ്പന നീക്കം ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങളെയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പന പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

പത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പനം നീക്കം ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് തോർത്ത് ബനിയൻ പോലെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പന എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തു വസ്ത്രങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പന പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പന നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് കരിമ്പനയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലും മുക്കി വയ്ക്കുക അതിനുമുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം ക്ലോറോ ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പനെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്ത് വസ്ത്രങ്ങളെയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.