വീടിന്റെ പരിസരത്തു നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ ഒച്ചിനെ ഒഴിവാക്കാം

പലപ്പോഴും മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള ജീവികളും നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് കയറുവരാറുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുതന്നെയാണ് ഒച്ചുകൾ എന്നു പറയുന്നത് ഒച്ചിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കളയുകയാണ് എങ്കിൽ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്ക് വളരെയധികം എണ്ണം കൂടുതലായി വരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുക തന്നെ വേണം.

   

എന്നാലാണ് ഉച്ചക്കൾ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നും മാറുകയുള്ളൂ.ഇതിനായി പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക്പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊച്ചിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എങ്ങനെ എന്ന് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞുതരുന്നത്.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇത് ഇതിനായി നമുക്ക് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ആണ് ബോട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനായി അല്പം വെള്ളം എടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് തന്നെ ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു.

നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഈ മിശ്രിതം ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയും ഉള്ള ഭാഗത്ത് അടിക്കുകയും ചെയ്യുക.ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതാവുകയും ഇതിനെ എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓച്ചിന്റെ ശല്യത്തെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.