വീട്ടിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കറ്റാർവാഴ നട്ടുവളർത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ…👌

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ട്രോളജികളിലും ആഫ്രിക്കയിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആചാരം തൊട്ട് ചൈനീസ് അസ്ട്രോളജി തൊട്ട് ഗ്രസ്ട്രോളജി വരെയുള്ള എല്ലാ വാസ്തു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും കറ്റാർവാഴയെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ കറ്റാർവാഴ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ.

   

പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ ആ വീട്ടിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യം കടന്നു വരും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും മഹാഭാഗ്യം ആ വീടിനെ തേടിവരും എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറ്റാർവാഴ നേരത്തേ പറഞ്ഞപോലെ ഒരുപാട് ഔഷധമൂല്യമുള്ള ഒരു വീട് ആയാൽ.

ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞപക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ചെടികളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു വീട്ടിൽ വളർത്തേണ്ട ഒരു വീടിനെ ഐശ്വര്യം ചൊരിയുന്ന ചെടിയാണ് കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുന്നത്. സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് കറ്റാർവാഴയെക്കാൾ നല്ല ഒരു സസ്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത്രയധികം കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

സൗന്ദര്യവർദ്ധനവിന് വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിനോട് ചേർന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീടിന്റെ മെയിൻ ഡോർ ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലേക്ക് കയറി വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതു ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ്. അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.