ആശയത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും…👌

ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അഥവാ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ ആക്സിഡന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അത് സാധാരണ അവസ്ഥയിലാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ആളുകളിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷിയും അതുപോലെതന്നെ.

   

സ്ട്രെസ്സും കൂടുതലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. സ്ഥിരമായ പുകവലിക്കുന്നവർക്ക് മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതലായി തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഒരു അണുബാധ ആമാശയത്തിലുള്ളവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ അസിഡി പ്രശ്നങ്ങളും ഗ്യാസ്ട്രബിളും എല്ലാം കൂടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അതുപോലെതന്നെ വേദനസംഹാരികൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്കും ഇതുപോലെത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രണയ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉള്ളവരിൽ ആമശയത്തിലെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നെഞ്ചിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിവയറിന്റെ മുകളിലായി അല്പംപുകച്ചിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേദന പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതും ആയിരിക്കും. കൃത്യമായ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതും ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് നെഞ്ചരിച്ചതായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ചിലർക്ക് വയറു വീർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകുന്നതുമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഗ്യാസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.