വൃക്ക തകരാറുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ.

ലോകത്ത് 100 പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 10 ആളുകളിലും അവർ അറിയാതെ തന്നെ അവർക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ട് എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.രോഗം വരുകയാണെങ്കിൽ മരണം ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമട വൃക്കകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോഡിയെ അവയവങ്ങളാണ്.ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവൻ സുഗമമാക്കുന്നതിന്.

   

ആന്തരിക പരിതസ്ഥിതി നിലനിർത്തി പോകുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കകളാണ്. ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിച്ച്നല്ലതുപോലെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.കൂടാതെ വൃക്കകൾ ശരീരത്തിലെ ജലാംശ നിയന്ത്രിക്കുകയുംശരീരത്തിലെ അപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെറ്റബോളിസംശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ യൂറിയ ആസിഡുകൾ ക്രിയാറ്റിൻ അമ്പലങ്ങൾ അതായത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ എല്ലാം പുറന്തള്ളുന്നതിനും കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും.

കാൽസ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഫോസ്ഫറൻസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം വൃക്കകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. രക്തസമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കിഡ്നിയിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് റെനി വേറൊരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതൊരു രക്തത്തിലെ ചുവന്നിരത്താണുക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ രക്തം വേണമെങ്കിൽഈ ഹോർമോണിയ സാധിക്കുകയില്ല.വൃക്കകൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗിയും മരണത്തിലേക്ക് പോകുകയായിരിക്കും.

കിഡ്നികൾക്ക് രോഗമുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നിശബ്ദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ്. ഒരു 50% കിഡ്നിക്ക് ഡാമേജ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിയെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നതടങ്ങളിൽ കാലുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കിഡ്നിക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.