കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകമായി കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക…

നമ്മളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളും കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്നവരാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് കാലുകളിലെ എന്നിങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ കറുത്തവരാണ് . ധരിക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളാണ് ചിലർ അത് ഭംഗി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധരിക്കുന്നവരാണ്, ചിലരത് രക്ഷകരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലരത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ജനിക്കുന്നവരുണ്ട്.

   

വെറുതെ ജ്യോതിഷന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോയി ജപിച്ച് കെട്ടുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പലരീതിയിലാണ് കറുത്ത ജപിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കറുത്ത ചരട് ജപിച്ചു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്നുചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നക്ഷത്രക്കാരെ കറുത്ത ചരട് ജപിച്ചു കെട്ടിയാൽവളരെയധികം ദോഷം.

ചെയ്യും അതായത് കാരണമാണ് നക്ഷത്രക്കാരെ ജപിച്ചുകിട്ടിയാൽ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ തികന്തോഷം ചെയ്യും.ഇത്തരത്തിൽ കറുത്ത ചരട് കെട്ടുന്നതിലൂടെ വളരെയധികം ദുരിതവും ദോഷവും വന്ന് ചേരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ കറുത്ത ചരട് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ധരിക്കരുത്. ഇത് വളരെ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. നക്ഷത്രക്കാരെ കറുത്ത ചരട് നിർബന്ധമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കറുത്ത ജപിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ.

വളരെയധികം സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാധ്യമാകും. കറുത്ത ചരട് ജപിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നക്ഷത്രക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത ജപിക്കാവുന്ന നക്ഷത്രക്കാരെയും കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. കറുത്ത ചരുടെ ഒട്ടും ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് പ്രത്യേക രാശിയിൽ ജനിച്ചു നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആണ് ഒന്നാം മേടം രാശിയാണ്. അശ്വതി ഭരണി കാർത്തികയുടെ ആദ്യ കാൽഭാഗം ഇവരെ കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്നത് വളരെ അധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.