കാൽസ്യം കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും…

നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെയും എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് കാൽസ്യം എന്നത്. നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെയും എല്ലുകളുടെയും തലത്തിന് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്നാൽ ഇതുകൂടാതെയും കാൽസ്മറ്റു പല ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാര്യമായിത്തന്നെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും.

   

ലക്ഷണങ്ങളും എന്തെല്ലാം ആണെന്ന്മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ കാൽസ്യം റിച്ചായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾകഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾഎന്നിട്ടും കാഴ്ച കുറവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാൽസ്യം കുറഞ്ഞ ലൈറ്റും പ്രധാനമായി കാണാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തിവള്ളിയിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സന്ധികളിൽ വളരെയധികം തരിപ്പ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും.

സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തുട മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും വേദനയും പ്രശ്നവും അനുഭവപ്പെടുന്ന അതുപോലെതന്നെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ കളിച്ചു കയറി വരുമ്പോൾ കാലുവേദന അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ വേദന ഉണ്ട് എന്നത് ഇതുപോലെ എപ്പോഴും കാൽസ്യ കുറവും മൂലമാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമായിരിക്കും തണുപ്പ് കാലത്താണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത്.

ശൈത്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ കാലുകളിൽ കോച്ചി പിടുത്തവും മസിൽ വേദനയും വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. കാസർഗോഡ് എന്നത് നമ്മുടെ മുടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നഖത്തിലും വളരെയധികം പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. നഖം പൊട്ടിപ്പോവുക നഖം വളരാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *