നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിൽ കാര്യം ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിറയും…

ഒരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിച്ചെടുത്തോളം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദേ ഏറ്റവും ദേവികമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും അത് നവരാത്രി ദിനങ്ങൾ ആണ് എന്ന്. ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളദേവി പ്രീതിക്ക് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് നവരാത്രി ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നവരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രവർത്തനം നവരാത്രി ആരംഭമാണ് ഏകദേശം ഒൻപതോളം ദിവസങ്ങൾ ഏകദേശം ഒൻപതോളം ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയ നവരാത്രി ജനങ്ങളാണ് കടന്നുവരുന്നത്. പതിനഞ്ചാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ നവരാത്രികാലം 24അഷ്ടമിരോഗിനെ അതുപോലെ നവമി ദശമി എന്നീ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ പൂജവെപ്പോടുകൂടി.

അവസാനിക്കുകയാണ്.നവരാത്രിക്കാലം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ രീതിയിലും വളരെയധികം ഒരുങ്ങേണ്ടത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് ഒരുങ്ങണം മാനസികമായ ഒരുക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ശാരീരികമായ ചിലഒരു മുന്നൊരുക്കം നടത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ഏതു കർമ്മവും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയും ഏതുതരത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളും അത് പൂർണ്ണമായി നല്ല രീതിയിൽ നിറവേറ്റുന്നതിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന്.

വിജയം ലഭിക്കുന്നതിന് അത് പഠനമായി ജോലി ആയിക്കോട്ടെ എന്തുമായി ബിസിനസുമായി നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിന് അതിനെല്ലാം വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ദേവി ബാസിക്കുന്നതിന് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. നവരാത്രി ദിവസങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ സാധ്യമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *