വീടുകളിൽ വടക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ ഉണ്ടായാൽ ലഭ്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ…

നമ്മുടെ വീടിന്റെ എട്ടു ദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വടക്ക് ദിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വടക്ക് ദിക്കലാണ് ധനത്തിന്റെയും സ്വർണത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ദേവൻ ആയിട്ടുള്ള കുബേരൻ വസിക്കുന്നത്. മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ഉൾക്കൊണ്ട് കുബേരൻ വസിക്കുന്ന വടക്ക് ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ആ വടക്കുഭാഗത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കുഭാഗത്ത് വീടിനെ ജനലുള്ളത് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത്ഭിത്തിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജനൽ ഉണ്ടോ എന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാളിൽ ആയിരിക്കാം .

അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിൽ ആയിരിക്കാംആ ഒരു ഭാഗത്തെ ജനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.എന്നാൽ വടക്ക് ദിക്കിൽ ജനൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വീടിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതത്ര ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യവുമല്ല അത് ആ വീടിന് ഒരുപാട് ഉയർച്ച പ്രദാനം ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ജനൽ വരുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്.

വടക്കുഭാഗത്ത് ജനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നിടണം കഴിയുന്നത്രേആ ജനലിലൂടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആ ഒരു വായു അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റ്ആ ജനലിലൂടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രകാശം ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ വീടിനെ ധനപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കുബേരനെ ദർശനമായി നിൽക്കുന്ന ദിക്കാണ് കുബേരൻ വസിക്കുന്ന ദിക്ക എന്നുപറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *